خوابیدن سران کشورهای عربی در اجلاس سران عرب؛

خوابیدن سران کشورهای عربی در اجلاس سران عرب؛