گفتگوی خواندنی بابهترین بازیگرتائترنقش زن که دراین دوره درنمایش خرداددرتائترمعلولین نقش بازی کرد. اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق

گفتگوی خواندنی بابهترین بازیگرتائترنقش زن که دراین دوره درنمایش خرداددرتائترمعلولین نقش بازی کرد.

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی خبرشرق
_لطفاخودتان رامعرفی نمایید؟
الهام پدیدهستم درنمایش خردادایفای نقش میکردم
_چنددوره هست که درتائتراستان هستید؟
درتائترمعلولین که چهارمین دوره ان برگزارشدمن دودوره بوده ام سپس وی بیان نموددرجشنواره استانی تائترمعلولین هم یک دوره بوده ام
مقامی هم کسب کرده اید؟ اولین دفعه ای که شرکت کردم درتائترمعلولین جایزه بهترین بازیگرزن را دریافت نمودم ودرجشنواره استانی نیزمقام سوم را کسب نمودم ودراین جشنواره هم مقام اول راکسب کردم
این جشنواره را چطوردیدین ؟نحوه برگزاری ونحوه داوری چطوربود؟
سپس وی ادامه داد: سطح جشنواره که واقعابالاوخیلی خوب بودوی یاداورشدداورهاهم الحق که خیلی خوب داوری کردندوواقعابحق بود
توصیه شما برای تائتراستان بعنوان کسی که چندین دوره هم مقام برتر کسب نمودین درتائتر ازمسئولین استانی چیست؟برگزاری همین جشنواره ها حالا منطقه ای ، استانی والبته کشوری خیلی تاثیرداردسپس وی بیان نمود:وبه هرحال هربارکه جشنواره برگزارمیشود کارهابهتروسطح انهابالامیرودبازیگری ها ، کارگردانی ها ،ایده پردازیها خیلی بهترمیشود وی خاطرنشان کرد و میزبانی گرفتن این گونه جشنواره ها خیلی کمک خواهدکرد
باتوجه به اینکه این جشنواره دربیرجندبرگزارشدسطح جشنواره برایتان چطور بود؟
من ازتائتر استان که اطلاعی ندارم اما تائتر معلولین بله دفعه اول بود بصورت منطقه دربیرجندبرگزارشدوبیرجند میزبان منطقه بودو ان طور که بقیه دوستان میگویندخیلی اظهاررضایت میکنند از میزبانی بیرجند.
بعنوان کلام اخراگرتقاضایی ازمسئولین داریدبفرمایید؟
تقاضای ما ازمسئولین دربحث نمایش این است که یک نگاه ویژه ای به تائترمعلولین ومیشود سطح تائترمعلولان رابسیاربالابردوانشاالله شاهدحضوربقیه شهرستانها هم دراین جشنواره باشیم
ایاتابه حال حمایتی ازشمادراستان صورت گرفته است؟
-بله خیلی زیادبهزیستی وانجمن نمایش واداره ارشادسنگ تمام گذاشته اندازبابت حمایت امااین کار چون درمرکز استان بیشتراتفاق می اقتد ودوست داریم که حالابقیه شهرستان هاهم دراین مسئله حضورپیداکنند وانشاالله انهاروهم داشته باشیم
درپایان نمایش خرداد تشکرمیکنم از
آقای باقر بارانی مقام اول نویسندگی
آقای علی حمیدیانفر مقام دوم کارگردانی
آقای امیر مددی پور مقام دوم طراحی پوستر و بروشور
و الهام پدید مقام اول بازیگری زن

نمایش خرداد به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

گفتگو از خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق : امیرحسین صادقپور