گزارش تصویری مراسم رژه در بیرجند

گزارش تصویری مراسم رژه در بیرجند