سه هزار و ۲۰۰ کارت اعتباری کشاورزی تا پایان سال جاری در استان صادر می شود؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:

سه هزار و ۲۰۰ کارت اعتباری کشاورزی تا پایان سال جاری در استان صادر می شود؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سه هزار و ۲۰۰ کارت اعتباری کشاورزی در استان تا پایان سال جاری صادر می شود.

هاشم ولی پور مطلق اظهار داشت: صدور کارت اعتباری کشاورزی یکی از اقدامات مهم استان در سال جاری بود که وقت زیادی را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه این طرح در واقع یکی از فعالیت های بخش کشاورزی در خصوص تسهیلات است، بیان کرد: این کارت های اعتباری در دو بخش شیر و توزیع نهاده ها صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه کارت های اعتباری شیر به دامداران اعطا می شود، عنوان داشت: در این طرح کارخانه های شیر یا صندوق های حمایت هزینه شیر خریداری شده از دامدار را به حساب تعاونی واریز می کند.

ولی پور ادامه داد: تعاونی نیز در قالب طلب دامدار ۵۰ درصد را به صورت نقد پرداخت و برای ۵۰ درصد دیگر نیز کارت اعتباری به کشاورزان داده می شود.

وی با بیان اینکه در مدل تامین نهاده نیز این کارت ها با هدف تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان صادر می شود، بیان داشت: کشاورز با این کارت نیاز به وام و وثیقه ندارد و به راحتی این کارت را از سازمان جهاد کشاورزی دریافت کرده و پس از ۹ ماه از نخستین خرید نهاده ها، اقساط با بازپرداخت بلند مدت آغاز می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این کارت ها در اولویت نخست به آن دسته از کشاورزانی که در چارچوب سیاست های وزارت جهاد کشاورزی حرکت کنند، اعطا می شود، ادامه داد: در واقع می توان از این کارت های اعتباری به عنوان ابزار تشویقی برای اجرای سیاست های جهاد کشاورزی استفاده کرد.

ولی پور مطلق اضافه کرد: کارت های اعتباری در بخش شیر نیز تاکنون در برخی از شهرستان ها از جمله فردوس، طبس و بشرویه صادر شده و برای شهرستان های دیگر نیز در دستور کار است.

وی از صدور ۷۰۰ کارت اعتباری کشاورزی برای دامداران استان خبر داد و گفت: تا پایان اسفند ماه نیز دو هزار و ۵۰۰ کارت در حوزه تامین نهاده ها صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه پیش بینی این است که در سال آینده نیز هشت هزار کارت اعتباری به کشاورزان داده شود، افزود: تلاش می شود که تا سال آینده بالغ بر ۱۰ هزار کارت اعتباری برای کشاورزان استان صادر شود.