انتقاد روح الله ایزدخواه به وزیر آموزش و پرورش

انتقاد روح الله ایزدخواه به وزیر آموزش و پرورش

بخشی از سخنان روح الله ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست احیای پارلمان؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای وزیر آموزش و‌پرورش ما نوک قله‌ایم؟!

هزار نفر رتبه اول کنکور از مدارس غیرانتفاعی‌اند، عدالت آموزشی به قهقرا رفته، نوک قله‌ای؟
نظام پرورشی در مدارس منقرض شده نوک قله‌ای؟
ساسی مانکن از همه دفاتر پرورشی در مدارس موثر تر عمل کرده آیا نوک قله‌ای؟

همچنین در نشست احیای پارلمان ، موضوعات متعددی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مسائل مطرح شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تأکید بر مجلس تولیدگرا: ایزدخواه بر لزوم تمرکز مجلس بر حوزه تولید و صنعت و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تأکید کرد.
  • شفافیت نمایندگان: موضوع شفافیت آرای نمایندگان به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم در سالیان اخیر مطرح و تصویب شد.
  • اهمیت حضور در بازارهای جهانی: بحث صادرات و حضور در بازارهای جهانی به دلیل مسائل ارزی و منابع کشور مورد توجه قرار گرفت.

این موضوعات نشان دهنده تمرکز بر اقتصاد و توسعه پایدار، همچنین افزایش شفافیت و مشارکت مردمی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است.