کسب دو مقام نائب قهرمانی توسط دوومیدانی کاران زیرکوهی

کسب دو مقام نائب قهرمانی توسط دوومیدانی کاران زیرکوهی

دو تن از دختران دانش آموز شهرستان زیرکوه در مسابقات قهرمانی دو و میدانی استان موفق به کسب مقام دوم مسابقات استانی شدند.

در این دوره از مسابقات ۱۲ دانش آموز ورزشکار شهرستان زیرکوه به مسابقات دو و میدانی استانی ” دختران دونده سفیران مبارزه با اعتیاد ” اعزام شدند و این دوره از مسابقات در رشته دوی ۱۰۰ – ۲۰۰ – ۴۰۰ – ۸۰۰ – ۱۵۰۰ و دوی ۱۰۰ متر مانع ، پرش طول و پرتاب دیسک برگزار شد

که نرگس محمدی نژاد از آموزشگاه حمیده آبیز در ماده ۲۰۰ متر انفرادی و فاطمه ده مرده از آموزشگاه امید انقلاب در ماده ۴۰۰ متر انفرادی

موفق به کسب مقام دوم مسابقات شدند.