پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریالی به ۳۹۰ هزار واحد مسکن مهر از هفته آینده؛

پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریالی به ۳۹۰ هزار واحد مسکن مهر از هفته آینده؛

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: بیش از ۳۹۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور برای تسریع در تکمیل پروژه های مسکن مهر از تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریالی اضافه شده بانک مسکن برخوردار می شوند؛ براین اساس ثبت قراردادها در دفاتر اسناد از هفته آینده آغاز می شود.

محمدحسن مرادی افزود: دستورالعمل افزایش تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون ریال به شعب بانک مسکن ابلاغ شده و اکنون بسیاری از واحدهای یاد شده به دفترخانه ها برای ثبت اسناد قراردادهای افزایش تسهیلات معرفی شده اند.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات افزایش ۱۰۰ میلیون ریالی واحدهای مسکن مهر پس از ثبت قراردادهای مربوطه در دفاتر اسناد از هفته آینده آغاز می شود، گفت: پیش بینی می شود افزایش تسهیلات ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون ریال بانک مسکن، به بیش از ۳۹۰ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور پرداخت شود.
مدیر امورطرح و برنامه بانک مسکن اظهارداشت: در فرآیند پرداخت افزایش تسهیلات واحدهای مسکن مهر، تاکنون کارشناسان بانک مسکن ارزیابی های لازم را برای پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریالی تسهیلات اضافی را انجام داده اند تا واحدهای واجد شرایط برای ثبت قراردادهای خود به دفترخانه ها ثبت اسناد معرفی شوند.
به گزارش ایرنا، به منظور تسریع اتمام پروژه های مسکن مهر نیمه تمام در سراسر کشور، شورای پول و اعتبار د رجلسه دیماه امسال خود با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون ریال، مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تایید بانک عامل، موافقت کرد.
به دنبال آن بانک مسکن با صدور دستورالعملی به شعب، فرآیند پرداخت افزایش ۱۰۰ میلیون ریالی تسهیلات مسکن مهر را ابلاغ کرد تا واحدهای نیمه تمام مسکن مهر بتوانند با دریافت این تسهیلات از بانک مسکن روند تکمیل و تحویل آن را به متقاضیان با سرعت بیشتری انجام شود.