واکنش کاربران فضای مجازی به زندانی شدن قاضی صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام

واکنش کاربران فضای مجازی به زندانی شدن قاضی صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام

بیژن قاسم زاده، بازپرس سابق دادسرای رسانه بازداشت و راهی زندان شد.

قاسم زاده همان کسی بود که حکم فیلتر تلگرام را صادر کرده بود.