نتیجه مدیریت ۴ ساله یک شهردار سیاسی مشهد/ آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی مشهد در پی بارش باران+عکس ؛

نتیجه مدیریت ۴ ساله یک شهردار سیاسی مشهد/ آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی مشهد در پی بارش باران+عکس ؛

 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد
 تصاویر : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد