میرزا آقا به دیدار رئیس جمهور می رود/ عکس؛

قدردانی خدابخش استاندار اردبیل از میرزا آقا»