محمد جاده‌گی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی منصوب شد؛ طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی:

محمد جاده‌گی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی منصوب شد؛

به گزارش خبر شرق، محمد جاده‌گی، طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی منصوب شد.

در این حکم از سوی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به رئیس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی آمده است، در اجرای تبصره ۳ ماده ۷ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد شورای استان، بدینوسیله به عنوان رئیس شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان منصوب می‌شوید.

گفتنی است پیش از این محمدحسین اکبری در سمت رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی قرار داشته است.