فراخواندن ملت به جیره خواری از دولت مغایر شعار رهبری است؛

فراخواندن ملت به جیره خواری از دولت مغایر شعار رهبری است؛

علیرضا محجوب چهارشنبه شب در جشن بزرگ خانواده کار و تلاش در بیرجند افزود: یارانه نقدی از یارانه کالا بدتر است چون بیشتر به فقیران لطمه می زند، امروز ما مخالف قطع یارانه هستیم، اما شعار رهبری اشتغال است یعنی نان باید از طریق کار و عرق جبین حاصل شود.
وی اظهار کرد: ما معتقد به دستگیری از ناتوانان هستیم و به سیاست های اجتماعی پای بندیم و تامین اجتماعی باید با انواع بیمه ها تقویت شود و هیچ سالخورده و بیوه زنی نباید نگران آینده خود باشد.
وی ادامه داد: برای حمایت از مردم، اشتغال و تولید را توصیه می کنیم و رهبری در سال جاری تولید و اشتغال را توصیه کردند، از این که همه داوطلبان ریاست جمهوری از اشتغال، کار و کارگر حرف می زنند خوشحال می شویم.
وی یادآور شد: دولت کنونی چهار سال مداوم در مهار تورم رکورد در تاریخ اقتصادی ایران باقی گذاشته و هیچ دولتی نه قبل انقلاب و نه بعد آن نتوانسته چهار سال پشت سر هم درصد تورم را پایین بیاورد و به همین دلیل از آن حمایت می کنیم.
محجوب تصریح کرد: کارگران امروز با مشکل بیکاری روبه رو هستند، انتظار ما از دولت بازگشت رونق وشکستن رکود موجود در بازار کار است و شرایطی می خواهیم که احترام کارگر حفظ شود.
دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: باید به مرحله ای برسیم که در بازار، کار فراوان باشد و هرکسی بتواند به سرعت سر کار رود.
وی با بیان اینکه مجموعه کارگری به رفاه چشم دارد و رفاه از تامین اجتماعی نشات می گیرد ، افزود: امروز کارگران ۴۰ درصد مزد حقیقی خود را دریافت می کنند و ۶۰ درصد باقی مانده باید کامل شود.
محجوب گفت: در دولت روحانی از تورم ۴۴ به ۹ درصد رسیدیم یعنی قیمت ها با سرعت کم بالا می رود و در دوره دوم دولت روحانی تورم چهار درصد می خواهیم.
وی اظهار کرد: امروز بسیاری ما رابه توزیع فقر فرا می خوانند و می گویند بیایید یارانه را بالا ببریم، اگر یارانه را به ۲۵۰ هزار تومان که پیشنهاد بعضی داوطلبان ریاست جمهوری هم هست افزایش دهیم به معنای اختصاص دو سوم بودجه است.
وی با بیان اینکه برای افزایش یارانه ها به مقدارمورد نظر اعلام شده از سوی برخی کاندیداها باید قیمت هر لیتزبنزین به ۶ هزار تومان افزایش یابد، یادآور شد: اگر امروز کارگران و خانه کارگری از دکتر روحانی حمایت می کند به این دلیل است که بیشترین آسیب را تورم به زندگی ما می زند.