عملیات گازرسانی به پنج شهر و ۹۶ روستای خراسان جنوبی در دست اجراست؛

عملیات گازرسانی به پنج شهر و ۹۶ روستای خراسان جنوبی در دست اجراست؛

به گزارش  روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی، فرشید دشتی افزود: درحال حاضر ۹۲ درصد خانوار شهری استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند.
وی گفت: با گازرسانی به شهرهای گزیک، طبس مسینا، زهان، نهبندان و دیهوک با هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال هزینه و بهره برداری از این پروژه ها، درصد خانوار شهری بهره مند از گاز طبیعی به ۹۸ درصد خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۵ درصد خانوار روستایی استان شامل ۲۰۳ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، بیان کرد: گازرسانی به ۹۶ روستای دیگر نیز با هزینه کرد ۷۳۰ میلیارد ریال در دست اجراست.
به گزارش ایرنا دشتی، ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه ها درصد خانوار روستایی بهره مند از گاز طبیعی به ۴۸ درصد خواهد رسید.
به گفته وی تاکنون حدود ۸۱۱ کیلومتر خطوط انتقال گاز و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان اجرا شده که ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری و ۲ هزار کیلومتر شبکه روستایی است.