شکوهمند ترین دوره در توسعه کمی و کیفی برنامه های موشکی و دفاعی کشور در دولت یازدهم بوده است؛ در پاسخ به ادعای واهی کاندای بی اخلاق:

شکوهمند ترین دوره در توسعه کمی و کیفی برنامه های موشکی و دفاعی کشور در دولت یازدهم بوده است؛

، سردار حسین دهقان در واکنش به اظهارات واهی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره روز جمعه افزود: در دولت یازدهم تا پایان سال ۹۵در بخش تامین اعتبارهای دفاعی تا دو نیم برابر نسبت به دولت قبل افزایش داشته است.
سردار دهقان تاکید کرد: این رقم در سال۹۶ به چهار برابر نسبت به دولت قبل می رسد.
وی خاطر نشان کرد: در دوره دولت یازدهم شکوهمند ترین دوره در توسعه کمی و کیفی برنامه های موشکی و دفاعی کشور بوده است.