شورای شهرآینده شورای شهری از همه قشر

شورای شهرآینده شورای شهری از همه قشر

صادقپورامیرحسین صادقپورمعلول جسمی و حرکتی و خبرنگارتوانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران

چند روزگذشته که برحسب اتفاق اسامی داوطلبین شورای شهررادریکی از کانالهای داوطلبین شورامشاهده میکردم متوجه شدم شورای شهرآینده قطع به یقین مخلوطی از  گروهی متفاوت خواهد بود که در آن اقشاری  همچون  بازاری و مطبوعاتی ومعلولین و دانش آموخته معماری و ورزشکارومدرس دانشگاه و… حضورخواهند داشت چرا که همه آنها برای شهر خود یا دیاری که در آن ساکن هستنداحساس تکلیف کرده اندو کمر همت بسته و پرقدرت پا در این ماراتن نهاده اند تا پس از دریافت رای اعتماد از مردم شهرشان  برای شهر خود تلاش و کوشش کنند ومثمر ثمرواقع شوند اما نکته قابل تامل این است که میوه  رای امروز مان را سالهای  دیگر برداشت خواهیم کرد وبه بار خواهد نشست پس باید با یک انتخاب آگاهانه ونه از روی کینه ورزی و حب و بغض  انتخاب خود را به صندوق رای بی اندازیم .بگذریم که چند سال را که علی رغم داشتن نیروی های متخصص و متدین  و بومی در این  شهر  با  شهرداری که اهل دیار دیگری بود گذراندیم والبته ایشان هم در خورتوانشان توانستند برای شهرمان کاری بکنند اما شهردار هر شهری بهتراست بومی همان منطقه باشد  تا از خم و چم شهر آگاهی کامل داشته باشد و نه اینکه از دیاری دیگر به این شهرآمده باشد که این موضوع زیاد زیبنده یک شهری که  دارای  نیروی های متخصص و متهد میباشد نیست که شهردار آن منطقه از شهری دیگری باشدزیرا ما شهری هستیم که همیشه شهرمان را بانام  علم و ادب و فرهنگ شناخته اند و فرهیخته گان و اندیشمندانی   همچون پرفسور محمدحسن گنجی که عمری در بیرجند زیست را در شهر خود جای دادیم ، داشتیم که در این شهر وکل ایران زبان زدخاص و عام بوده و هست  و از بهترین اندیشمندان علم جغرافیا.اما اینک باید گفت بیایید دست در دست هم به طیفی رای دهیم که هم از علم شهری و شهرداری و معماری شهری اطلاعاتی داشته باشند وهم اینکه بتوانند نماینده تمام مردم شهر باشندکه لااقل چندین سال را در این حوزه یا به اطلاع رسانی یا معماری شهری یا از بدنه گروه  و افرادی باشند که اکنون چندین سال است به دلیل این عدم مناسب سازی ها در برخی از نقاط شهر به راحتی قادر به تردد در سطح شهر نیستند و چه خوب میشود اگر شورای شهر آینده خود را با آگاهی و مطالعه بیشترانتخاب کنیم و از همه اقشار   به عنوان مثال معمار و معلولین و ورزشکاران را در این انتخاب مهم خود بگنجانیم زیرا اولا باید کسی که میخواهد شورا بشوداز معماری شهری اگاهی داشته باشد و بهتراست کسی باشد که دراین بادیه چندین سالی کار کرده باشد و نسبت به معماری و مناسب سازی شهری اگاهی کسب کرده باشد انتخاب دومین گزینه که معلولین هستند به این دلیل است که هیچ شخصی نمیتواند درد معلولین را در سطح شهر به خوبی درک کند مگر آنکه یا شورا و یاشهردار آن شهر از بدنه معلولین باشدتا از  مناسب سازی وخواسته های این قشرمعلول اگاهی کامل داشته باشد  در خصوص سومین گزینه باید ذکر کنم که قطعا همه ما نیازمند ورزش هستیم وچه بسا اینکه اگر معلول هم باشیم که این نیاز به ورزش و شاد بودن بیشتر در ما تداعی خواهد شدو گاها مشاهده شده است که از این عدم مناسب سازی  مبلمان شهری در ورزشگاه ها گله مند بودیم اما نتوانستیم کاری بکنیم چون نیرویی نبوده است در شورا که از درد معلولین باخبر باشد و از عدم مناسب سازی ها رنجیده ایم‌ پس چه خوب میشود اگر در انتخاب آینده شهر خود کمی بیشتر فکر کنیم و با انتخاب آگاهانه به کسانی رای دهیم که هم از علم شهری و معماری و مناسب سازیها ی شهری اگاهی داشته باشند هم رنج معلولیت را درک کرده باشند تا بتوانند شهر را برای همه افراد جامعه مناسب تحویل دهند وبه نوعی  شهری ایجاد شود که همه ما در آن به راحتی بتوانیم زندگی کنیم و از شهر و بودن در شهر خود لذت ببریم به امید انتخاب آگاهانه در روز انتخابات و فراهم آمدن زندگی آسوده تر برای همه درنتیجه امیدوارم کسانی که وارد این عرصه میشوند هم کسانی باشند که رنج معلولیت را کشیده باشند هم از معماری شهری و مبلمان شهری و مناسب سازی اطلاعاتی داشته باشند وهم از بدنه جامعه رسانه ای و ورزشی باشندتا بتوان همه جوانب را در نظر گرفت و شورایی کارآمدو درخور شان شهربیرجند به شورای اسلامی شهرفرستاد.