شوارای اداری استان و افتتاح پروژه های ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد.

شوارای اداری استان و افتتاح پروژه های ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد.