شبکه های اجتماعی و اینترنتم راقطع نکنید شاید اینترنت تنهاراه کسب درآمدمن باشد

شبکه های اجتماعی و اینترنتم راقطع نکنید شاید اینترنت تنهاراه کسب درآمدمن باشد

شبکه های اجتماعی و اینترنتم راقطع نکنید شاید اینترنت تنهاراه کسب درآمدمن باشد


روزهای سخت کشور که ما در آن به سر می بریم و در گیر بیماری کرونا هستیم  وجان فشانی های کادر درمان را هیچگاه از خاطر نخواهیم برد چه روزهای سختی که به کمک کادر درمان وجانفشانی هایشان و همین اینترنت اگر نبود کار من معلول و سایر مردم لنگ میماند که اینک  در شرایط فعلی با وجود این بیماری  عالمگیراز قطع شدن ارتباطات  و دید و بازدیدها و خواب عمیق بازار کسب  و کار همه مردم جامعه الخصوص معلولین حکایت دارد ، ومتاسفانه خبرهایی از قطع ارتباط باجهان پیرامونمان واینکه میخواهنددر دنیای امروز که عصرارتباطات و اطلاعات است وحرف اول را در دنیا همین اینترنت و فضای مجازی میزند که اگر نبود با وجود این بیماری کرونا ضربات سخت تری به دنیای اقتصاد کشور وارد می شد ، بهارستان نشینان سعی بر آن دارند تا ارتباطاتتامان رابادنیای مجازی تقریبا قطع و یک سویه نمایندحال باید به وکلای ملت درخانه ملت گفت جناب مجلسی هاتنها راه ارتباطات و کسب درآمد و رزق حلال  برای من معلول وسایرهمنوعانم همین ارتباطات و کسب و کار مجازیست و  اقای وحید رجبلو که ازمعلولین نخبه کشور ودارای معلولیت شدید است ازهمین راه گذران زندگی میکندوازهمین راه اینترنت توانسنه است گلیم خود را از آب گل آلود جامعه امروز خود بیرون کشیده و درآمدی برای خودبه دست آوردکه اگر اینترنت و شبکهای اجتماعی خارجی  برای او وسایرمعلولین فراهم نباشد گذران زندگی برای وحید رجبلو و سایرمعلولین که هم اینک با مشکلات افسار گسیخته و قیمتهای نجومی دروسایل کمک توانبخشیشان بسیار سیل گونه در حال پیشرفت است و ضربات جبران ناپذیری را به آنها (،معلولین )میزندمانند یک تیشه به ریشه درختی که با تکیه بر حس اعتماد به نفس خود توانسته است رشد کند میشود.جناب بهارستان نشین ها شما اینک نماینده کل مردم ایران هستید نه اینکه نماینده عده قلیل و اندک طیف یا گروهی خاص شما اینک نماینده من معلول هم هستید وباید از حق و حقوق برزمین مانده من ودوستان معلولم دفاع  کنید و برای ما راه های اشتغال و جذب بیشتر ازسهمیه سه درصد استخدامی را حتی تلاش نمایید تاافزایش یابد و نه اینکه راه های کسب ودرآمدمان را قطع کنیدتا ما زود تراز این دنیای غم باررخت بربندیم ، پس شما چگونه از حق من وسایر دوستانم در این جامعه دفاع کردید؟ نمایندگان محترم شما باید راه گشای اشتغال ما در سطح جامعه باشید نه این که همین راه  اشتغال اندک ما را هم ببندید
تصمیمات شما در بهارستان باید روز به روز در دل ما تجلی امید رازنده کند وباکمک و براساس علم روز تصمیم بگیرید نه اینکه ما را اززندگی و شرایطی که اینک برایمان فراهم شده است  نا امید کند وسرخورده و پریشان .نمایندگان محترم شما باید حتی در جهت اهداف حق و حقوق برزمین مانده ما،  از افراد معلول هم کمک بگیرید تا درد ما را بیشتر و بهتر بفهمید البته اگر واقعا کمر به همت و تلاش در جهت گره گشایی کاری و شغلی ما بسته باشیدو شما باید متوجه باشید که آرای شما را معلولین هم به شما داده اند پس نمایندگان محترم  سعی کنید  در عمل حامی من باشین نه در حرفهاو تصمیمات  خشک و خالی.
پس بهتراست سعی کنید تا گره گشا باشید نه گره را کورترکنید، (فضای مجازی در شرایط قعلی زمینه کسب و کار مردم است پس نباید تعطیل شود) این هم سخنی بود از منتخب ملت ایران که در اوایل انتخابات وریاست جمهوری خود به میان آوردند . حال باید نشست و دیدسران ۳قوه چه تصمیمی در جهت راه گشایی و باز وامن نگه داشتن همین   فضای مجازی خواهند گرفت امیرحسین صادقپور معلول جسمی و حرکتی و خبرنگارتوانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران