سایت رسمی ستاد جوانان و دانشجویان روحانی رونمایی شد؛

سایت رسمی ستاد جوانان و دانشجویان روحانی رونمایی شد؛

سایت رسمی ستاد جوانان و دانشجویان روحانی با حضور نجفی رونمایی شد.

به گزارش خبر شرق، صبح امروز، سایت رسمی ستاد جوانان و دانشجویان روحانی به آدرس www.dobareiran.com با حضور محمدعلی نجفی رونمایی شد.

محمد کبیری رئیس ستاد جوانان و دانشجویان روحانی است.