خواست اكثريت اين است: آقای روحانی! سكوت خود را در مناظره امروز بشكنيد؛ نتيجه ی نظرسنجی سایت «انتخاب»:

خواست اكثريت اين است: آقای روحانی! سكوت خود را در مناظره امروز بشكنيد؛

کثر شرکت کنندگان در نظرسنجی «انتخاب» از حسن روحانی می خواهند که در مناظره ی امروز، رویکرد فعلی خود را کنار گذاشته و سکوتش را بشکند.
در نظرسنجی که «انتخاب» به مدت ۱۰ ساعت در صفحه نخست قرار داده بود، ۱۳ هزار و ۷۳۷ نفر شرکت کردند.
در این نظرسنجی پرسیده شده بود «از نظر شما، روحانی کدامیک از رویکردها و شیوه ها را باید در مناظره روز جمعه اجرا کند؟»
خواست اكثريت اين است؛ آقای روحانی! سكوت خود را در مناظره امروز بشكنيد
۸۷٫۷۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند روحانی باید سکوت خود را در مناظره ی امروز بشکند و ناگفته ها را بگوید.
همچنین، ۱۲٫۲۴ درصد معتقدند که روحانی همچنان باید رویکرد فعلی خود را حفظ کرده و سکوت کند.
لازم به ذکر است که روحانی در هفته های پس از انتخابات در مقابل حملات و هجمه ی رقبا سکوت کرده و بیشتر سعی کرده تنها برنامه های خود را برای مردم تشریح کند.