ثبت ملی ربنای شجریان؛

ثبت ملی ربنای شجریان؛

ربنای شجریان روز گذشته ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲،  با شماره ۱۳۹۶ در فهرست میراث ناملموس به ثبت ملی رسید و لوح ثبت این اثر به همایون شجریان پسر استاد شجریان اهدا شد.