بارگاه امام زاده سلطان کریم شاه شهرستان سرایان مکانی معنوی برای زیارت مسافرین نوروزی رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان:

بارگاه امام زاده سلطان کریم شاه شهرستان سرایان مکانی معنوی برای زیارت مسافرین نوروزی

محمدرضاحاجتی برون رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان گفت: یکی از بقاع متبرکه شهرستان سرایان بارگاه متبرک حضرت امام زاده سلطان کریم شاه روستای کریموی بخش آیسک شهرستان سرایان می باشد که مسافرین محترم نوروزی می توانند درایام تعطیلات نوروزی به زیارت این اما م زاده بیایند.

وی افزود:مردم ومطلعان محلی این امام زاده را فرزندبلا فصل حضرت امام موسی کاظم (ع)وبرادرامام رضا(ع)وبرادرسلطان محمدعابد(ع)شهرکاخک گنابادمی دانندومعتقدندکه به هنگام درگیری وتعقیب وگریزامام زادگان زیدالناروسلطان محمدعابد،سلطان کریم شاه هم همرام ایشان بوده ودرگذرازکوههای این منطقه دراین محل مدفون می گردند.

رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان اظهارکرد:این امام زاده دارای موقوفاتی همچون دوشبانه روز آب ازقنات مزرعه کلاته زرد،چندقطعه زمین ازاراضی مشهوربه کره،یک فنجان آب ازقنات الله آبادوچندقطعه زمین ازاراضی رودهن می باشد.

حاجتی گفت:به استنادنوشته موجودبرسرتوغ برنجی وقف برسلطان کریم شاه درسنه ۱۱۰۰هجری قمری مقارن بادوره شاه طهماسب صفوی این بقعه وجوداشته وازطرف واقفی وقف برامام زاده شده است .

وی خاطرنشان کرد:سالانه به طورمتوسط ۳۰هزارنفربه این زیارتگاه مراجعه می کنندواین زیارتگاه علاوه برجاذبه های تاریخی به علت قرارگرفتن دردره ای سرسبز وییلاقی با آب وهوای مطبوع وآبشارزیبای دره سبزرودوکوههای مرتفع جذابیتهای خوبی را داردوهمین سبب شده است تا گردشگران زیادی جذب منطقه شوند.

یادآورمی شودکه: روستای ییلاقی کریموی درفاصله ۲۵کیلومتری مرکزشهرستان سرایان قراردارد.