اینگونه گرد همایی ها همانطور که ازنظرزبانی مهم است ازنظرجامع شناسی وروان شناسی مهم است زرین پناه در گفتگو با خبر نگار خبر شرق:

اینگونه گرد همایی ها همانطور که ازنظرزبانی مهم است ازنظرجامع شناسی وروان شناسی مهم است

زرین پناه در گفتگو با خبرنگار خبرشرق – لطفا خوتان رامعرفی کنید

من مجتبی زرین پناه ۳۹ساله دانشجوی دکترای اموزش زبان المانی ازدانشگاه تهران هستم وازسال ۱۹۹۹و نزدیک به بیست سال هست که تدریس زبان المانی را انجام میدم وی بیان نمود چندسال هم زبانهای ایتالیایی و انگلیسی را تدریس میکردم

به ۸ زبان زنده دنیا مسلط هستید ازنحوه یادگیری خودبرایمان توضیح دهید؟وی ادامه دادهرزبانی رابه یک شکل یادگرفتم ودران زمان بیرجنداصلاامکاناتی نداشت برای زبانهای خارجی یک یادوتاموسسه دربیرجندبود.وی درادامه گفت:من را از فرستادندموسسه ایدین فکرکنم سال ۶۶یا۶۷شمسی بودبعد۹ساله که بودم زبان انگلیسی رابصورت موسسه ای شروع کردم وی ادامه داددر تعطیلات تابستان بودبعدکه تعطیلات تابستانی تمام شد ومهرآغازشدحیفم امد که زبان را کناربگذارم ودران زمان یک روشی بنام english nine handerdوچندجلدی بودوان را خودم خودخوان شروع کردم به کارکردن وی ادامه داد به ۱۵سالگی که رسیدم زبان انگلیسی را اشبا شده بودم وپس ازان به سراغ زبان المانی امدم وی گفت زبان المانی که دران زمان دربهترین شرایط فرهنگ و لغتهای زبان المانی در بیرجند پیدامی شد من به سراع کتاب فروشی ایدین رفتم وبجای اینکه کتاب فرهنگ لغت زبان المانی به فارسی راخریداری کنم فارسی به المانی راخریداری کردم ومجبور میشدم که به تهران یامشهدبروم برای اینکه کتابها وفرهنگ لغتهای زبان المانی را خریداری کنم خیلی از کتابها رو میخریدم و میخواندم بدون اینکه به سطح یاlevelان توجهی داشته باشم تا اینکه ۱۹ساله که بودم ازمون( b1 )زبان المانی راقبول شدم والبته ادامه دادمش ودران زمان رشته ام مکانیک بود ودر دارالترجمه هم همزمان مشغول به کاربودم که رییس ان دارالترجمه کارهای ترجمه زبان فرانسه را انجام میداد وبه من پیشنهادزبان فرانسه را دادتازبان فرانسه رو هم آغازکنم. وی خاطرنشان کردبعدزبان فرانسه را شروع کردم البته باراهنمایی های ایشان و کمک خاصی از ایشان نگرفتم ازنظرزبانی وی درادامه گفت بعدیک شرایطی بوجودامد که زبان ایتالیایی را برای برادرم که من را کلاس زبان انگلیسی فرستاده بودندکتابهای زبان ایتالیایی راخریداری کردم ویکباربه خانه برادرم امدم ودیدم که چقدراین کتابهانزدیک به زبان فرانسه است ازنظرنوشتاری وتصمیم گرفتم که خیلی تصادفی ایتالیایی روهم یادبگیرم وی درادامه گفت به برادرم گفتم که اگرکتابهارانمی خوانی من برمیدارم و میخوانمش وبرادرم گفت ببرش وپشت سرزبان ایتالیایی زبان اسپانیایی را اغازکردم وهمزمان که اسپانیایی میخواندم به یک ژاپنی ازطریق اینترنت نزدیک ۲سال فارسی رادرس میدادم و درادامه گفت به فردی که ژاپنی درس میدادم وبعد فردژاپنی اخرایمیلهایی که برایم مینوشت کلماتی همچون تابعد، خداحافظ بعدامیبینمت اینهارا به زبان ژاپنی می نوشت ومن کم کم علاقمند شدم که به سمت زبان ژاپنی قدم بردارم وچهارماه بدون اینکه به خودش(طرف ژاپنی)چیزی بگویم یااینجا به کسی چیزی بگویم زبان ژاپنی را آغاز کردم ودوالفبای هیروگاناوکاتاگانازبان ژاپنی روشروع کردم به خواندن وتمرین کردن که این دوالفبا دوالفبای مخصوص زبان ژاپنی است وی اضافه کرد تابعدازیکی ازدوستان ژاپنی خودم خواستم که کتابهای زبان ژاپنی رابرایم از ژاپن بفرستندکه فرستادندوی ادامه داد کتابهارامیخواندم وایمیل به همدیگرمینوشتیم و اوایمیلهای مراتصحیح میکرد وباهم ازطریق اسکایپ حرف زدیم وصبحها شاید باورتان نشود نزدیک دوسال من ساعت ۴صبح که ۸و۹صبح ژاپن بود برای گفتگوبادوست ژاپنی خود ازخواب برمیخواستم ونیم ساعت باهم چت میکردیم وزمانی که کارفردژاپنی شروع میشد من بعدازچت میخوابیدم وی ادامه داددرطول روز ان موضوعاتی که چت کرده بودیم رابرروی کاغذمی اوردم وبعداززبان ژاپنی زبان هلندی کمی دستم امده بودکه چطورشروع کنم باکتاب وسی دی زبان هلندی که تهیه کرده بودم زبان هلندی رااغازکردم وی گفت دوکتاب ترجمه کردم که یکی از انهاچاپ شد
اولین کتابی که ترجمه کردم کتاب سیاه کاخ سفیدبامحتوای کاملاسیاسی راجع به دسیسه هاو توطئه های کاخ سفیددرکشورهای مختلف که این کتاب چاپ وبه سرعت فروش رفت وکتاب دومی که ترجمه کردم راجع به دستورزبان المانی بود وناشری پیدانکردم برایش وبعدامتوجه شدم که بهتراست که کتابهای دستوززبان اصلاترجمه نشود
– ازطریق اینترنت زبان رایادگرفتیددراین باره برایم بیشترتوضیح دهید؟

وقتی صحبت اززبان میشودبایدحتمابگوییم چه زبانی من خودم همیشه اینطوری هستم شایدبخاطراین است که چندزبانم ووقتی یکی میگویدمن زبان بلدم من نمیدانم که اواززبان منظورش چه زبانی است ایامنظورش زبان انگلیسی است یایک زبان دیگر هیچکدام اززبانها رابجززبان ژاپنی من اینترنتی یادنگرفته ام ان هم ازطریق اسکایپ بودوبخاطرنبودن منابع زبان ژاپنی درایران بودکه ادم بخواهدکارکندمجبوربودم همه چیزهای زبان ژاپنی را از اینترنت بگیرم ودانلودکنید
گردهمایی کالج زبان جهاددانشگاهی راچطورمیبینید ؟

زرین پناه گفت ازاین گردهمایی زبان و رسانه استقبال خوبی شدوی ادامه دادقبل ازاینکه بگم ازنظرزبانی مهم است ازنظرجامع شناسی وروان شناسی مهم است بخاطراینکه از۳قسمت تشکیل شده است این برنامه ای که من ارائه دادم به این گردهمایی اول مغروکارکردمغزواینکه یادگیری چطوراتفاق می افتد داخل مغرروشروع به صحبت کردم وهمانطورکه درمصاحبه دیگری گفته بودم ازتاثیرات رسانه های دیجیتال روی مغز وتحقیقاتی که خودم کردم صحبت کردم وی بیان نمود اینطورنیست که ادم ازطریق تکنولوژی دیجیتال یادنگیرد ،یادمیگیردولی راندمان ان خیلی پایین تراست وکارتک است ودرخراسان جنوبی وایران نیز تک است وی ادامه دادکاررایک طوری بستم که برابری بکندباان کنفرانش هایی که خودم دراروپادیدم وامیدوارم با کلاس بالایی برگزارشود

-سپس خبرنگارماازوی چنین سوال کرد؟بشترین جایی که زبان به کمکتان امد کجابود؟

همه جابه کارم امده است بجز لهستان چون درکشورلهستان که بودم باخودم گفتم صدرحمت به انگلیسی صحبت کردن مردم ایران چون شماالان خودتان می خندید و هیچوقت به ذهنتان نمیرسدکه با ۸تازبان یکجایی گیربکنیدوان هم که همجاادعامیشودکه زبان انگلیسی همجا صحبت میشوداصلااینطورنیست وزبان انگلیسی تنهادرکشورهایی صحبت میشودکه حاشیه خلیج فارس شمابرویددرکشورترکیه شایدراحت نتوانیدبافروشنده ازطریق زبان انگلیسی ارتباط برقرارکنیدیابرویدبه کشورهندبله میتوانیدحتی درکشورالمان طرف گله مندبودکه چرامردم بامن به زبان انگلیسی صحبت نمیکنندواصلااینطورنیست که فکرکنید همه جابه زبان انگلیسی صحبت میشود
مشوقتان دریادگیری زبان چه کسی بود؟بایداول بگم که اگر برادرم ۹ساله که بودم من راکلاس زبان نمیفرستادندالان یک مجتبی زرین پناه دیگر بایک کاردیگرازمن ساخته شده بودایشان انگیزه رادرمن ایجادکردندومشوق انچنانی نداشتم اصلاشایدبهتره بگوییم مشوق اصلی من علاقه ام به کارهای فرهنگی و ارتباطات بین الملل بود وی درادامه گفت این که ببینم بقیه چطور زندگی میکنند وچطورحرف میزنند زبانهاخودشان دنیای خودشان رادارندمثل این میماند که شمادریک کهکشان دیگرسیارات وستاره هایش رارصدبکنیدوی ادامه دادحامیان من دریادگیری زبان پدروبرادرم بودند
– سوال خبرنگارما ازمجتبی زرین پناه دردانشگاه هم دانشجوی برترزبان المانی شدید کمی بیشتربرایمان دراین موردبگویید؟درس خواندن دردانشگاه تهران خیلی سخت است وهم اینکه اساتیدپرتوقع هستند وهم اینکه باید کارتان رابه موقع بایدتحویل بدهیدوی درادامه گفت من پشت کارزیادی دردرس خودم داشتم وانراجدی میگرفتم وباوجوداینکه زبان المانیم ازخیلی نظرهاازهم ورودیهایم بهتربودچون من درسال ۲۰۰۷مدرکc2زبان المانی خودم راگرفتم که مدرک سطح عالی ونزدیک به زبان مادری هست ودردوسال بعدازان ۲۰۰۹راهی دانشگاه تهران شدم وی ادامه داددردانشگاه تهران بعضی ازواحدهای درسی را استادبه من میداد ومن درس میدادم وخوداستادان درس در کلاس می نشست وگوش میکردومن درس میدادم و جالب اینکه همان درسی که خودم درس دادم را استادازمن امتحان میگرفت ودرمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشجوی نمونه شدم کارشناسیم رو بامدل ۱۸/۸۴به اتمام رساندم و کارشناسی ارشد خودم روبامعدل ۱۹/۱۷
پیشنهادتون برای یادگیری اسانترزبان چیه؟زبان رابایدپیوسته کارکردودران خلاقیت به خرج دادچه دراموزش دادن زبان چه اینکه خودم ادم یادبگیردوی بیان کردروشهای نوین اموزشی رابایدبکاربست ولی نه به معنای خرج تراشیدن وشیک کردن کلاسها وبااستفاده ازتکنولوژی دیجیتال اصلانیست وی خاطرنشان کردتکنیکهایی مثل بازیهای دونفره اینها رابایدمعلمهااز ان استفاده کنندوبکاربرندکم هزینه اس ولی به شدت موثراست اینکه پیوسته خورد خورد اجربه اجرروی هم گذاشته بشودوحضوری برگزارشوداین کلاسها ونه انلاین.چون تحقیقات نشان داده است که کلاسهای انلاین برای پول دراوردن موسسات است میخواهددانشگاه باشد میخواهدیک موسسه زبان باشدوی افزودبه خودمن خیلی پیشنهاددادند که بشوم استاددروس انلاینو متاسفانه باتوجه به نگاه بدبینانه ای که دارم نسبت به کلاسهای انلاین این کلاسهاراقبول نکردم ومیدانم بازدهی این کلاسها کم است وبنابراین قبول نمیکنم وترجیح میدهم بروم به کلاسهای حضوری
سخن پایانی:
خوشحالم که بیرجندهستم دلم برای بیرجند تنگ میشودانقدردیرمی ایم که بعضیها برایم اگهی میزنند درتهران خیلی راحت بیان میکنم که من بیرجندی هستم من همیشه تاکیدمیکنم که بیرجندی هستم وازخراسان جنوبی هستم وباافتخارسرم رابالامیگیرم درتهران ووقتی که عنوان میکنم بیرجندیم همه مردم ازقدیم بیرجند که شهرفرهنگی بوده است برایم صحبت میکننداین حرکتی که الان انجام شده است یعنی یادگیری زبان دیجیتال یک حرکت خیلی خیلی نووابتکارخیلی قوی هست وامیدوارم که درشهرهای دیگرهم ادامه پیداکند وخیلی خوشحالم که کلیدهمچین همایشی دربیرجند خوردوهمچنین امیدوارم کسانی که به این همایش امدند بتواننداستفاده کننداثاراین همایش روبرای ادامه زندگی شان ومرسی که دعوتم کردید.

گفتگوازخبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق امیرحسین صادقپور