انتخابات شورای شهر امسال انتخاباتی متفاوت. شهرمن در انتظار رویدادی مهم / 

انتخابات شورای شهر امسال انتخاباتی متفاوت.

انتخابات شوراهای شهرو روستا فرارسید و در روزهای آتی افراد تایید صلاحیت شده برای پیشتازی و رسیدن به کرسی شورای شهر تلاش میکنند و  امیدوارند تا پس از یک رقابت سالم برکرسی های شورای شهرتکیه زنند. اما انتخابات امسال شهرستان بیرجند با سالهای پیش خیلی تفاوت دارد و آن هم به جهت حضور برخی از افراد دارای معلولیت در این رقابت است. این اتفاق برای اولین بار در بیرجند رخ میدهد و برخی از افراد متخصص و دارای معلولیت  پا در عرصه این رقابت گذاشته اند. افرادی که با خودباوری و عزت نفس در عرصه های دیگر موفق و سربلند بوده اند اکنون قدم در مسیر بسترسازی فرهنگی و مناسب سازی شهر برای همنوعانشان دارند.این نشان از این می دهد که افراد دارای معلولیت یز خواهان تغییر و توسعه شهری هستند و قصد دارن  برای شهر و برای جامعه هدف خود و حقوق برزمین مانده همنوعانشان تلاش کنند.
اما باید به این نکته توجه داشت که افراد به صرف اینکه من فلانی هستم و میخواهم برای شهرم مفید باشم رای نمی آورند و باید با برنامه  پا در عرصه رقابت شوراها گذارند و صاحب تخصص، دانش و تجربه کاری باشند. شوراها همیشه نماد مشورت و مردم سالاری بوده وهست و از مردم انتظار میرود به طرح و برنامه و تخصص رای دهند و کاندیداهایی در این عرصه میتوانند موفق شوند که طرح و برنامه خوبی داشته باشند و  روی جامعه هدف خود تمرکز بیشتری داشته باشند.
جهت رای آوری و ورود به شورای شهر، لازم است با شوراهای قبلی چندین نشست داشته باشند تا کیفیت و راندمان کاری خود را بالاببرند وبا پختگی و کسب اطلاعات   از نحوه کار در شورا هاکار خود را دنبال نمایندتا مردم به آنها و هدفشان اعتماد کنند و به آنها رای دهند.
« و لهن مثل الذی علیهن [بقره /۲۲۸] ومردم نیز باید به این ایه شریفه
توجه داشته باشند که دین اسلام دین برابری و مساوات است و در شوراهای اسلامی شهر،مبتنی بر اصل برابری و مساوات، باید مسیر ورود افراد دارای  معلولیت نیز فراهم شودحال باید به این نکته نیز اشاره ای داشته باشم که درست است که انتخاب افراد دارای معلولیت و حضورشان در اجتماع و همچنین شورا شهر اتفاق میمون است اما انچه که بیشتر از مهم بودن حضور این افراد(معلول) در شورا نمودپیدا میکند ومهم است این است که تخصص وتجربه را فدای هوا و حوس خود نکرده و تجربه لازم را در زمینه مدیریت و امور شهری را داشته باشندتابتوانندزمینه رافراهم نمایندتا اتفاقات و تصمیمات مهم را در شورای اینده بگیرند
در نتیجه هرچند حضور افراد دارای معلولیت را درانتخاب شورای شهر به فال نیک میگیریم اما نباید از این امرمهم نیز قافل شویم که باید بهترین افراد دارای معلولین که اتفاقا در شهرمان کم هم نیستند قدم در این عمارت یوفا و این وادی گذارندتابتوانیم این اعتماد را در مردم ایجاد کنیم که گرچه این افراد از نظر جسمی دچار نقص ها و ضعفهای معلولیتی هستنداما توانایی های بی انتهایی دارندویقیننا در جایگاه های مختلف میتوانند بهتر عمل کنند و بدرخشند و یک فرد مفید در جامعه باشند./انتهای پیام
امیرحسین صادقپور معلول جسمی حرکتی و خبرنگار توانیاب این یادداشت درچاپ مورخه ۹خرداد۱۴۰۰روزنامه زعفران نیز به چاپ رسیده است