ارتقای مرتبه علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

ارتقای مرتبه علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند با ارتقای مرتبه علمی چهار عضو هیأت علمی این دانشگاه موافقت کرد.

پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ،  در پنجمین جلسه از دور ششم هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند،   با ارتقای مرتبه علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند از استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

بر این اساس مرتبه علمی  دکتر محمود حاجیانی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی عمران،  دکتر حسین حمامی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دکتر سید محمد‌رضا خلیل‌نژاد، عضو هیأت علمی گروه آموزشی صنایع دستی و دکتر محمد‌باقر منتظر تربتی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم دامی از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

در این جلسه همچنین اعطای ۶۷ پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی واجد شرایط مورد تصویب قرار گرفت.