اجازه نخواهم داد در دولت من به هیچ معلمی در مدارس بی احترامی شود

اجازه نخواهم داد در دولت من به هیچ معلمی در مدارس بی احترامی شود

دکتر پزشکیان امروز سه شنبه در مراسم فرهنگیان گفت: کاری خواهیم کرد معلم جز دغدغه اموزش نگرانی دیگری نداشته باشد.اجازه نخواهم داد در دولت من به هیچ معلمی در مدارس بی احترامی شود. اگر می خواهیم مملکت ما درست بشود اول باید مدارس ما درست بشوند.

اجازه نخواهم داد در دولت من به هیچ معلمی در مدارس بی احترامی شود