۲۴میلیارد ریال به حساب دهیاری های شهرستان سربیشه واریز شد؛

۲۴میلیارد ریال به حساب دهیاری های شهرستان سربیشه واریز شد؛

به گزارش خبر شرق، محسن عدل افزود: در شهرستان ۱۲۴روستای دارای دهیاری داریم که از ابتدای امسال ۱۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال به حساب این دهیاری ها واریز شد.
وی بیان کرد: همچنین ۱۳۶روستای فاقد دهیاری داریم که بودجه های این روستاها به حساب دهیاری های معین واریز می شود، از ابتدای امسال ۱۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال بودجه به حساب دهیاری ها میعن واریز شد.
وی یادآور شد: این بودجه‌ها در زمینه احداث ساختمان دهیاری، تسطیح معابر روستایی، احداث دیوار ساحلی، آسفالت معابر، احداث غسالخانه، اجرای برنامه های فرهنگی هزینه شده است.