گفتگوی خودمانی بانصرالله رادش داورمسابقه زمانی برای خندیدن ۱ گفتگوی اختصاصی نصرالله رادش با خبرنگار خبرشرق /

گفتگوی خودمانی بانصرالله رادش داورمسابقه زمانی برای خندیدن ۱

همزمان باپخش زمانی برای خندیدن۲بران شدیم تا گفتگوکنیم باداوردورقبل زمانی برای خندیدن انجام دهیم که توجه شمارا به ان جلب میکنیم .

نصرالله رادش درگفتگو باخبرنگارپایگاه خبری تحلیلی خبرشرق اظهار داشت:۲۵سال است که کارهنری انجام میدهم
ازکارهای هنری خود برایمان بیشتربگویید؟وی ادامه دادباغ مظفر،ساعت خوش ،درحاشیه روزگارجوانی و…
به نظرجنابعالی ویژگی بارز زمانی برای خندیدن کدام است؟خیلی خوب بود البته سختیهای خودش راهم این مسابقه داشت وخیلی وقت گیر بودوی ادامه دادهمین که توانستیم کمک کنیم یه سری جوان دیده یشونداین موضوع ماراخوشحال میکرد وی خاطرنشان کردامسال هم تهیه کنندگان محترم برنامه زمانی برای خندیدن ازمن دعوت کردند امابه دلیل اینکه درگیرنمایش عمورادش وحسنی درفرهنگسرای نیاوران تهران بودم وهمچنین درشهرستانهاخواهیم داشت نتوانستم دربرنامه زمانی برای خندیدن ۲حضورپیداکنم.
– استقبال مردم ازنمایش حسنی وعمورادش چطوربود؟
نمایش خوب خداروشکر حدود ۲ماه۶۰تااجرارفتیم درابن سینا وی ادامه دادمیانگین این سری نمایش هااین بود که استقبال خوبی از نمایش ماصورت پذیرفت وی خاطرنشان کرد برخلاف مشکلاتی که پیش امد الودگی هوا وزلزله وحادثه که برای کشتی رخ دادامااستقبال به نسبت خودش بعنوان یک تائترخوب بود و تقاضامندم که برای نمایش ماتبلیغ صورت گیردهرشخصی که میتواندبرای نمایش ما(عمورادش و حسنی درفرهنگسرای نیاوران)تبلیغ بیشتربکند
تاچه زمانی این نمایش شما(عمورادش و حسنی)درفرهنگسرای نیاوران تهران ادامه خواهدداشت؟نصرالله رادش گفت ماداریم این نمایش را میرویم تادیده بشیم بیشترودعوت بشویم درشهرستانهای مختلف وی اظهارداشت:اینجادرواقع ویترین کارماست ودوست داریم که از نمایش ما استقبال خوبی صورت گیردواینکه ماتصمیم داریم که حداقل یکسال درگیراین نمایش باشیم
دربیرجندهم مهمان برنامه ای بودیدبیرجندرو چطوردید؟
من توسط اقای مسعودمسعودیان بابیرجندبیشتراشناشدم و روحیه مردم بیرجند را تقریبانزدیک به مردم خودمون درخوزستان دیدم ومردم بیرجند خیلی ادمهای خوب و ساده و پاک وبی ریابودندودربیرجند خیلی احساس راحتی میکردم وهمانند جنوب خودمان است
اگر حرفی کلامی بامردم بیرجندومردم خوزستان دارید بفرمایید
من توقع دارم که از جوانان هنرمندشون (بیرجند)بیشترحمایت کنندامثال اقای مسعودمسعودیان و اقای صادقپورشماکه ازبیرجند زحمت کشیدید وامدین بخاطریک گزارش یک کم تشویق بیشترچون همه به انرژی احتیاج دارندانشاالله که همیشه موفق باشید مرسی که امدید مرسی که گپ زدیم
گفتگو از خبرنگارتوانیاب پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق امیرحسین صادقپور