گزارش تصویری مسابقات دارت ازاد جهانی شیراز با حضور مدیران استان خراسان جنوبی  و ریاست انجمن دارت کشور در سالن شهید دستغیب شهرستان شیراز

گزارش تصویری مسابقات دارت ازاد جهانی شیراز با حضور مدیران استان خراسان جنوبی و ریاست انجمن دارت کشور در سالن شهید دستغیب شهرستان شیراز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران مسابقات دارت ازاد جهانی شیراز با حضور مدیران استان خراسان جنوبی و ریاست انجمن دارت کشور در سالن شهید دستغیب شهرستان شیرازبرگزارشدگفتنی است اتنابیگمی دارتراستان خراسان جنوبی در این سری از مسابقات به مقام اول رسید