گزارش تصویری مراسم تقدير و تشكر از زحمات مهندس پرويزي سالن قلم چي

گزارش تصویری مراسم تقدير و تشكر از زحمات مهندس پرويزي سالن قلم چي