گزارش تصویری / مجلس یادبود همفکر گرانمایه، جانباز پرافتخار ، مردمدار و مخلص جناب آقای حاج رصا سیف اللهی

گزارش تصویری / مجلس یادبود همفکر گرانمایه، جانباز پرافتخار ، مردمدار و مخلص جناب آقای حاج رصا سیف اللهی

به گزارش اخبار شرق ایران گزارش تصویری / مجلس یادبود همفکر گرانمایه، جانباز پرافتخار ، مردمدار و مخلص جناب آقای حاج رصا سیف اللهی