گزارش تصویری/حضور وزیر ورزش وجوانان مسعودسلطانی فردر بیرجند

گزارش تصویری/حضور وزیر ورزش وجوانان مسعودسلطانی فردر بیرجند

به گزارش خبرنگار توانیاب اخبارشرق ایران مسعود سلطانی فر که طی سفری یکروزه به استان سفرکرده است در این سفر از چند پروژه ورزشی وهمچنین از کارخانه کویرتایرو پروژه کورت بین المللی اسکواش، سالن ورزشی بیماران خاص وخانه جوان در معصومیه بیرجندبازدیدکرد.

.عکس امیرحسین صادقپور خبرنگارتوانیاب اخبارشرق ایران