گزارش تصویری تمرین پهلوانان باستانی در گود زور خانه امیر عرب بیرجند

گزارش تصویری تمرین پهلوانان باستانی در گود زور خانه امیر عرب بیرجند

گزارش تصویری تمرین پهلوانان باستانی در گود زور خانه امیر عرب بیرجند

خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق:امیر علی قسط چی