چرا توسعه پیدا نمی کنیم؟!!

چرا توسعه پیدا نمی کنیم؟!!

هگل معتقد است تاریخ جهان با تاریخ ایران آغاز می شود و تاریخ ادیان همبا دین زرتشت آغازمی شود.
حال این سوال مطرح می شود که چراعلیرغم این همه تمدن،توسعه پیدا نمی کنیم؟!!

جامعه ی ایران یک جامعه پیچیده و چند لایه است، یکنواخت و یکپارچه نیست،در واقع از اقوام و تیره های گوناگون
تشکیل شده است. اگر اولین مرحله ی پیشرفت و توسعه را مرحله ی شهروندی بگذاریم، آیا ممکن است که ما با حفظ قومیت به شهروندی برسیم؟!

اگر به تعریف شهروندی توجه داشته باشیم؛ مبنی بر حقوق برابر تمامی شهروندان. حال این سوال مطرح می شود که آیا اگرفردی به قوم خاصی تعلق داشته باشد، می تواند حقوق دیگران را رعایت کند!!

به نظر نمی آید، به نظر می رسد مولفه هایقوم گرایی باید در جامعه ی ما کاهش یابداگر خواهان شهروندی هستیم.جامعه ی چند لایه ی ایران باید برای توسعه از مراحل ذیل عبور کند؛

از مرحله ی قوم گرایی به مرحله ی شهروندی؛
۲-از مرحله ی تفکر مذهبی به مرحله ی تفکر علمی؛
۳- از مرحله ی نظام سیاسی فردی به مرحله ی نظام سیاسی دموکراسی؛
۴- از مرحله ی اقتصاد تک محصولی به مرحله ی اقتصاد صنعتی؛ ببینید عبور از اولین مرحله چقدر سخت
و ناممکن به نظر می رسد؛به زعم من عبور از مرحله ی اول یک جابجایی عظیم را می طلبد،تا نه ما بلکه نسل های بعدی ما به شهروند تبدیل شوند.

وقتی شهروندی شکل گرفت، مطالبات تغییر خواهد کرد، کم کم تفکر مذهبی جای خودش را به تفکر علمی خواهدداد. به محض جانشین شدن تفکر علمی در جامعه به جای تفکر مذهبی، نظام سیاسی نمی تواند خودش را در برابر خواسته هاو انتظارات شهروندان قرار دهد،بنابراین دموکراسی بر جامعه حاکم خواهد شد، با این حاکمیت است که ملت در مسیر توسعه قرار می گیرد و کلید پیشرفت جامعه زده می شود.
اقتصاد تک محصولی جای خودش را به اقتصاد صنعتی خواهد داد.

قطعا عبور از اولین مرحله بسیار دردناک و زجرآور خواهد بود، زیرا بسیاری ازاستانهای ما، کاملا قومیتی هستند و به شدت در برابر تغییراتی که منجر به تشکیل شهروندان شود، مقاومت خواهند کرد،اما چاره چیست؟!

برای درمان همیشگی باید دردهای این جراحی بزرگ را تحمل کنیم!!