پیام تسلیت ریس سازمان دانش اموزی استان خراسان جنوبی

پیام تسلیت ریس سازمان دانش اموزی استان خراسان جنوبی

همه ازاوييم وبسويش بازگشت كننده ايم
بانهايت تأسف وتأثر خبر ناگوار كوچ آسماني فرزانگان فرشته خو درروز عيد قربان دل وجان همه را منقلب وآزرده ساخت ، ازخداوند منان ومتعال براي آن عزيزان پاك سرشت سفركرده غفران ورحمت الهي ، براي بازماندگان مصيبت ديده صبر وشكيبايي وبراي مجروحين حادثه شفاي عاجل آرزومنديم.. شريك اين اندوه بزرگ خواهيم بود.. اعضاء، مربيان، مدرسين وكاركنان سازمان دانش آموزي خراسان جنوبي