پرچم منور بارگاه ثامن الحجج به مراکز بهزیستی رفت

پرچم منور بارگاه ثامن الحجج به مراکز بهزیستی رفت

پرچم منور بارگاه ثامن الحجج به مراکز بهزیستی و بهزیستی بیرجند رفت