ولی پور مطلق ریاست سازمان جهاد کشاورزی :صد درصد منابع آبی کشاورزی استان از آب های زیر زمینی است

ولی پور مطلق ریاست سازمان جهاد کشاورزی :صد درصد منابع آبی کشاورزی استان از آب های زیر زمینی است

امروز  در مراسم تجلیل از ۱۰ نمونه ملی و ۴۷ نمونه برتر بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی مهندس ولی پور مطلق ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 

۱۰۰% از منابع آبی کشاورزی از آب های زیر زمینی تامین می شود که با توجه به خشکسالی های چندین ساله استفاده از منابع آبی استان برای ما یکی از قدم های موثر است که برداشته ایم.