نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در شهرستان بیرجند خراسان جنوبی

نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در شهرستان بیرجند خراسان جنوبی