نمایش روز عزیز مرده به روی صحنه اجرا رفت

نمایش روز عزیز مرده به روی صحنه اجرا رفت

امیر حسین مدنی کارگردان نمایش روز عزیز مرده گفت:این نمایش با هدف بیان زندگی پوچ و بیهوده وزندگی بدون هدف می باشد که در آن یک خانم که زندگی خودش را کم کم فراموش میکند و به جایی میرسد که نه فامیل و نه هویت خودش را بیاد بیاورد. حتی خانه ای که در ان زندگی میکنه را هم فراموش میکند .

کارگردان نمایش روز عزیز مرده خاطرنشان کرد:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،موسسه رباب و انجمن هنرهای نمایشی استان در این اجرا حامیان ما هستند.

این نمایش از تاریخ ۲۸مهر الی ۳ابان درسالن گلبانگ اجرامیشود