نشست  شورای مشورتی سازمان دانش آموزی ومجامع اعضاء ،مربیان ومدرسین

نشست شورای مشورتی سازمان دانش آموزی ومجامع اعضاء ،مربیان ومدرسین

نشست شورای مشورتی سازمان دانش آموزی ومجامع اعضاء ،مربیان ومدرسی

خبرنگار پایگاه تحلیل خبر شرق :امیر علی قسط چی