نشست خبری استاندار خراسان جنوبی با اصحاب رسانه

نشست خبری استاندار خراسان جنوبی با اصحاب رسانه