نجفی: استفاده از نسخه جعلی سند ۲۰۳۰ اوج بی اخلاقی مخالفان دولت؛

نجفی: استفاده از نسخه جعلی سند ۲۰۳۰ اوج بی اخلاقی مخالفان دولت؛

محمد علی نجفی وزیر پیشین آموزش و پرورش و متخصص این عرصه برای اولین بار به تحلیل سند جنجالی ۲۰۳۰ پرداخت. مشاور رئیس جمهوری ضمن بیان دلایل و اهداف تدوین این سند گفت: مخالفان دولت از این سند در ایام انتخابات به صورت حربه سیاسی استفاده کردند. به گفته نجفی توسل به این سند برای بدنام کردن دولت اوج بی اخلاقی جریان سیاسی بود
به گزارش خبر شرق به نقل از ایران، محورهای اظهارات نجفی به شرح زیر است:
در سند۲۰۳۰ برای توسعه ی پایدار۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹هدف جنبی مشخص  وهدف چهارم وپنجم تضمین آموزش با کیفیت ،فراگیرومادام العمر برای همه ودستیابی به تساوی جنسیتی  وتوانمندسازی زنان ودختران عنوان گردیده وبرآموزش به عنوان عامل موثردر رسیدن به اهداف سند باتاکیدبرحاکمیت واولویت ها وظرفیت های ملی ،تمامیت واستقلال ارضی کشورها وعدم تعارض با ویژگی های هرکشور لحاظ شده است.
اینچئون کره جنوبی نیز با حضور ۱۲۰ وزیر از ۱۶۰ کشور با محوریت آموزش به عنوان اصلی ترین هدف وبه صورت کیفی،برابر ومادام العمر برای همه بیانیه ای توسط یونسکو تهیه وتنظیم و شناخت آموزش به عنوان مهمترین پیشران آموزش وپرورش ومحورتوسعه پایدارمدنظرقرار می گیرد.
دکترنجفی بایادآوری این نکته که آموزش یکی ازحقوق انسان ها برای توانمند شدن است افزود:اختصاص لااقل ۴تا۶ درصدGDPکشورها به آموزش از اهداف ۲۰۳۰ است ودر سال ۲۰۱۷ به طور متوسط ۵درصدGDP و ۱۳٫۷درصد بودجه عمومی دولت ها به آموزش اختصاص داشته که درایران از لحاظ اختصاص بخش دولتی به ۱۳٫۷ نزدیک ودر GDP کمتر می باشد.
مشاور رییس جمهور دربخش دیگری از سخنانش کم اطلاعی از محتوای سند ۲۰۳۰  درسطح جامعه و عدم تبیین مناسب این سند توسط وزارت آموزش وپرورش ودولت را از مواردی خواند که عمدتا دست آویز سوء استفاده ابزاری از این سند شده است وگفت:اهمیت تساوی جنسیتی در آموزش که به یک مانع جدی در امرآموزش کشورها تبدیل شده و سو ء استفاده از ۲۴۶ میلیون دختر وپسر در داخل واطراف مدرسه در دنیا که بخش عمده ای دختران می باشند ولزوم احساس امنیت زنان ودختران موجب شد  آموزش جامع جنسی مبتنی برآگاهی بخشی وپیشگیری منطبق بر مسائل ملی ومحلی با تاکید براین که درآموزش، محتوا و…هیچ اجباری وجود ندارد درسال ۹۵ به صورت سندملی ۲۰۳۰ توسط یونسکو تهیه ودرآن در دوجا صرفا به صورت تنظیم خانواده اشاره شود.
معتقدم بسیاری از منتقدین هیچکدام از ۴سند را(هزاره سوم،۲۰۳۰ سازمان ملل،بیانیه ۲۰۱۵اینچئون و سندملی یونسکو) رانخوانده وسوءاستفاده ای که از موضوع سند شد حاکی از بی اخلاقی بخصوص در هنگامه انتخابات بود.
 *لازم به ذکر است در هیچ جای سند ادعاهای مطرح شده در داخل مانند لزوم آموزش همجنسگرایی و خودارضایی و مسائلی از این دست وجود ندارد و حتی در کل سند یک بار هم چنین کلماتی نیامده است ولی در ایران گروهی این مسائل را ساخته و با سوءاستفاده از این واقعیت که اکثر مردم سند را نخواند چنین موضوعات ناروایی را مطرح می کنند.