مواد مخدر عامل كشتار دام زنده

مواد مخدر عامل كشتار دام زنده

دكتر رضا محمودي زاوه سرپرست شبكه دامپزشكي قاينات بيان نمود
٣ راس گوسفند كه توسط مامورين نيروي انتظامي به ظن جاسازي ٢٠كيلوگرم قاچاق در شكم توقيف شده بودند توسط قصاب كشتار وتا مشخص شدن نتايج در پيش سرد نگهداري مي شود.