معرفی ۴ نمونه گل محمدی برگزیده در خراسان جنوبی

معرفی ۴ نمونه گل محمدی برگزیده در خراسان جنوبی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت:  این گونه ها، در بررسی و مقایسه عملکرد گل و اسانس نمونه های برتر، از بین ۱۳ نمونه گل برگزیده کشوری متناسب و سازگار با شرایط آب و هوایی غالب استان انتخاب شدند.

آقای بیرجندی با بیان اینکه نمونه های مورد بررسی متعلق به شش استان کشور است افزود: از استان اصفهان ۵ نمونه، مرکزی یک نمونه، تهران یک نمونه، خراسان سه نمونه، فارس دو نمونه و یزد یک نمونه انتخاب  و در مدت ۴ سال از نظر میزان زنده مانی و سازگاری، میزان تولید گل و اسانس در هکتار  بررسی شدند.

وی هزینه این تحقیقات را ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: پس از بررسی ها در نهایت ۴ نمونه به نامهای اصفهان ۴ و تهران یک از نظر بازده تولید اسانس گل، نمونه های فارس یک و خراسان رضوی ۴ از نظر عملکرد گل در هکتار در شرایط آب و هوایی خراسان جنوبی انتخاب شدند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان افزود: طرح معرفی بهترین نمونه های گل محمدی از نظر میزان تولید گل و اسانس در هکتار را خانم مرضیه تابع با همکاری جهاد کشاورزی خراسان جنوبی کرده است .

در خراسان جنوبی ۶۵ هکتار زیر کاشت گل محمدی است.