مرمت آثار تاریخی در استان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی:

مرمت آثار تاریخی در استان

به گزارش خبرشرق ،رمضانی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت:از ابتدای امسال مرمت آثار تاریخی استان به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:در این راستا مرمت مسجد جامع پایین شهر بیرجند، خانه سالاری واقع در بافت تاریخی خوسف، قلعه شاهدژ نهبندان و چندین آثار تاریخی دیگر در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه مرمت مسجد جامع پایین شهر از نیمه اول اردیبهشت ماه آغاز شده و در حال اتمام است،گفت: این عملیات شامل: تقویت پی زیردیوارها، برداشت تویزه ها و گنبدهای شکسته شده داخل شبستان، اجرای مجدد تویزه ها و گنبدها، بام سازی و آجرفرش بام، برداشت دیوار شکسته آبدارخانه و اجرای مجدد دیوار و نماسازی و اندود گچ فضاهای داخلی و ساماندهی سیستم برق و روشنایی قسمت های تعمیر شده است.
رمضانی افزود: بر اثر ورود آب قنات عباس آباد بیرجند به زیردیوارهای قسمت شرق مسجد باعث نشست دیوارها و رانش سردر به سمت کوچه شده بود که با عملیات استحکام بخشی نشست و رانش سردرها مهار شد.
وی با اشاره به مرمت خانه سالاری واقع در بافت تاریخی شهر خوسف گفت: کار مرمت پشت بام و آجر فرش محوطه ورودی خانه سالاری واقع در بافت تاریخی خوسف نیز از بیستم خرداد سال جاری همزمان با آغاز هفته صنایع دستی شروع شده و همچنان ادامه دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  با بیان اینکه عملیات اجرای مرمت قلعه شاهدژ نهبندان آغاز شده است،افزود:این عملیات با اعتبار ۵۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات ملی سال ۹۵ اجرا می شود.