مردم ولایی و همیشه در صحنه روستای نوفرست حماسه آفریدند.

مردم ولایی و همیشه در صحنه روستای نوفرست حماسه آفریدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران

خبر از امیرحسین صادقپورخبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران