مراسم هفتمین روز درگذشت داود احمدی نژاد

مراسم هفتمین روز درگذشت داود احمدی نژاد

مراسم هفتمین روز درگذشت داود احمدی نژاد برگزار شد.