مدیران باید قلباً و کلاماً برنامه های دولت را قبول داشته و آنها را دنبال کنند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي :

مدیران باید قلباً و کلاماً برنامه های دولت را قبول داشته و آنها را دنبال کنند

به گزارش خبرشرق ،بي بي عصمت سرفرازي، به انتظارات و فرمايشات رئيس جمهور محترم در خصوص عملکرد اعضاي هيأت دولت اشاره کرد و افزود: در خراسان جنوبي نيز به تبع كشور، مديران در حوزه ستادي و استاني مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت؛ چرا كه معتقديم مديران بايد قلباً و كلاماً برنامه ها و سياست هاي دولت را قبول داشته و آنها را دنبال كنند.
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم نمی توان با پاشنه کفش خوابیده و با سرعت کم اهداف و برنامه هاي دولت را محقق خواهد ساخت؛ از اين رو بايد مديران با قبول برنامه هاي دولت در گفتار و عمل و با سرعت روزافزون براي رسيدن به اهداف مشخص شده تلاش کنند.
وی با بیان اینکه برخي از مديران اظهار مي دارند که قلباً با برنامه هاي دولت همراه هستند، گفت: همراهي قلبي با دولت زماني که دولت مردان زير شديدترين انتقادات مغرضانه قرار دارند بايد با كلام همراه شده و با موضع گيري كلامي از برنامه ها و سياست هاي دولت و كاركردهاي تحت مديريت خود دفاع كنند؛ اما متاسفانه در دولت يازدهم برخي مديران از كوچكترين موضع گيري رسانه اي در جهت دفاع از برنامه هاي دولت دريغ كردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي افزود: مديران در بخش هاي مختلف بايد با انعکاس خدمات دولت موجبات دلگرمي مردم به کل نظام را فراهم کنند.
سرفرازی، به مهمترین سیاست هاي مصوب در جهت اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در سطح کشور اشاره کرد و افزود: دستگاههاي اجرايي استان مي بايست در زمينه اجراي برش هاي استاني سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال ۹۵ مورد ارزيابي قرار گيرند و گزارش اين ارزيابي به جلسه بعدي ستاد مديريت راهبري اقتصاد مقاومتي ارائه شود.
وی به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتي در خراسان جنوبي در حوزه جهاد کشاورزي اشاره کرد وافزود: با توجه به محدوديت هايي که در استان خراسان جنوبي از حيث منابع آبي وجود دارد، توسعه كشت هاي فراسرزميني در افغانستان با اولويت ولايت فراه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وی اجرای طرح برندسازی محصولات استراتژيک در خراسان جنوبي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: توسعه زيرساخت هاي نگهداري محصولات کشاورزي، توسعه فعاليت هاي مختلف كشاورزي و فرآوري گياهان دارويي ، زنبورداري و توليدعسل در خراسان جنوبي با توجه به ظرفيت هاي بسيار خوبي كه در اين زمينه وجود دارد مي بايست مورد توجه بيشتر قرار گيرد.