لیگ برتر فوتبال محل پویایی فوتبال ایران است اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق/

لیگ برتر فوتبال محل پویایی فوتبال ایران است

همزمان با شروع مسابقات جام جهانی خبرنگارما با نادردست نشان مربی فوتبال گفتگوی تلفنی داشته که توجه شمارابه ان جلب میکنیم

دست نشان درگفتگوباخبرنگارپایگاه خبری تحلیلی خبرشرق گفت: من نادردست نشان مربی تیم فوتبال َ
متولد۷آذر۳۸فرزندسیدمحله قائم شهرهستم.
_نظرتون راجع به لیگ برتر فوتبال چیه؟
لیگ برتر فوتبال به هرحال محل پویایی فوتبال ایران است.وی گفت که درسالهای اخیرنظم و انضباط خاصی را پیداکرده وازنظربرنامه ریزی وسخت افزای داره بهترمیشه وی ادامه داداما هنوزاستادیم های ما بهترنشده و هنوز مشکلی داردوی در ادامه بیان کردهرچقدرکیفیت استادیم های ما بهتر شودطبیعتاکیفیت حضور تماشاگرهادراستادیم هاخیلی بهتر وشکیل ترمیشود وی گفت: وهمین طور هرچقدراستادیم هایمان وچمن ها بهترشود طبیعتا پیشرفت بهتری رافوتبال مابه دست خواهداوردوی در ادامه بیان داشت:که همینهاکیفیت مناسب برای تیم ملی مان است.
_به نظرتون تیم ملی ایران درجام جهانی چه نتایجی خواهدگرفت وحالا این دوبازی خوب بوده یاخیر؟
بله خب اول باتیم خیلی خوب مراکش توانستیم مقاومت بکنیم وی بیان نمود وفوتبال خوبی را از نظردفاعی داشته باشیم بااستفاده از زده حمله ها ونتیجه خیلی خوبی را بچه های تیم ملی ماتوانستند رقم بزنندوی در ادامه به خبرنگارما گفت:دربازی دوم هم که در مقابل یکی ازبزرگترین تیم های دنیاقرارگرفتیم که سبک بازی این تیم زبان زد همگان است وی همچنین بیان نمود و بچه های مان باتعصب ، بارشادت وباهوش و بافکر توانستندبازی خوبی رابه نمایش بگذارند و شایددر گردش توپ و مالکیت توپ موفق نبودیم که بهرحال طبیعی هم هست وی درادامه گفت ولی از نظر کیفیت بازی درمقابل یک همچین تیم بزرگی خیلی هم خوب بودیم ونتیجه باخت یک برصفرمان هم که دیدم بهرحال اشتباه لحظه ای داشتیم از خط دفاع فردی مان که حادث شد یاموقییت های که میتوانستیم تبدیل به گل بکنیم که همه اینها نشانگر کیفیت بازی خوب بچه های ما در بازی دوم با اسپانیا بوددست نشان گفت: یاموقییتهایی که میتوانستیم تبدیل به گل بکنیم وانشاالله بتونیم همین روند را ادامه دهیم
وبهترین بازیکن تیم ملی چه کسی بود ازنظرشما؟والاخب بازیکنان خیلی خوبی دراین دوتابازی کار کردندومن فکرمیکنم مرتضی پورعلی گنجی و امیدابراهیمی دوتااز بهترین های بهترینامون بودندیعنی همه بچه ها خوب بودندامااین دونیزازبقیه بازیکنان وضعییت بهتری داشتند.
اقای کی روش باید چه تاکتیکی رو برای تیم ملی درنظربگیرندتابتونیم نتایج قابل قبولی کسب کنیم؟
بهرحال تاکتیک که براساس توانمندی تیم است واقای کی روش بایدتصمیم بگیرندواتخاض بکنند ومن نمیتوانم بهشون مسئله ای رو انتقال دهم ولی
طبیعتا برای پیروز شدن همیشه تهاجم واستفاده اززده حمله های بیشتری رامیطلبدکه حتمادربرنامه کارخواهند گذاشت
به نظرشما چه تیمی قهرمان جام جهانی میشود؟نمیشود دقیقا پیش بینی کرد ولی خوب طبق تجربه وساختارهای تیمی شانس برزیل و المان بیشتراست برای قهرمانی
ازتیمهایی که درجام جهانی حضوردارند بازی کدام تیم روبیشتر پسندیدین وچرا؟
هنوزتیمهای بزرگ نتوانستندان سطح فوتبال ناب خودشان را اعمال کنندوی بیان نمود:وتیم های درجه دومی مانندمکزیک فوتبال بسیارزیبایی رانشان دادومن فکرمیکنم از اسیا تیمهای ژاپن و کره استرالیابااینکه شکست خوردندفوتبال خیلی خوبی را نشان دادندوی بیان کردمن فکرمیکنم تیمهای درجه دو کیفیتبهتری داشتندو هنوزتیمهای درجه یک نتوانستندخودشان را به ان شکل واقعی نشان دهند
انالیز شما نسبت به این دوبازی تیم ملی ایران؟
وی خاطرنشان کرد رعایت مسائل دفاعی و مسائل زده حمله ودرکارهای دفاعی خیلی خوب بودند ودرزده حملات هم زده حملات کمی داشتیم امامیتوانستیم استفاده های بهتری از زده حملات وموقییتهاکم داشتیم وی ادامه دادطبیعتا یک مقداری لازم است که درکیفییت کنترل توپ هم که میجنگیم وباعشق بازی میکنیم ودرکنترل توپ هم اگر بتوانیم به همان میزان پیشرفت بکنیم وترس را بگذاریم کنارهمین طورکه دربازی با اسپانیا ومراکش نشان دادیم
که ماتوانمندی داریم اما هنوزبه خودباوری کامل نرسیده ایم و این هم به هرحال زمان میبرد
برای اینکه بازیکنان تیم ملی از استان ما باشند مابایدچه اقداماتی را انجام دهیم؟
به استان خاصی ربط پیدانمیکندوهمه استانهامستعدهستندومیتوانند پیشرفت بیشتری روبکنند بشرط ان که بتوانند روی برنامه ریزی مناسب کاربکنندوان هم اصول فوتبال پایه است وی بیان کرد اگر در فوتبال پایه بهترین مربی هایمان رابگذاریم وامکانات مناسب تری بدیم مطمئنن به پیشرفت بهتری دست پیداخواهیم کردواین یک پروسه ای است که بایک سال و دوسال نمیشودومقداری زمان بر است
و کلام اخر

ممنون ازتون و ادامه پیگیرهاتون در زمینه ورزش به جوانان منطقه کمک می کند وبه مسئولین این هشدار لازم رو میدهد که این جوانان و مردم برای کیفیت بهترتوانمندیهاشون نیازبه امکانات دارندواین جوانان مطمئنن با داشتن امکانات پیشرفت لازم را میتوانندبکنند

مصاحبه ازامیرحسین صادقپورخبرنگارتوانیاب پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق