غرص کردن نهال توسط مدیرکل و معاون توانبخشی بهزیستی استان خراسان جنوبی

غرص کردن نهال توسط مدیرکل و معاون توانبخشی بهزیستی استان خراسان جنوبی

صبح امروز مدیرکل و جمیله رضازاده ورقچی معاون توانبخشی بهزیستی استان خراسان جنوبی بهمراه غلامرضافیاضی مدیر روابط عمومی و عرب زاده مدیرتوانبخشی حضرت علی اکبر ع در محل مجموعه‌ ورزشی شهید سلیمانی توانبخشی حضرت علی اکبر (ع )درخت قرص کردند