سی موردی که به رُشد عقلانیتِ فردی کمک می‌کند

سی موردی که به رُشد عقلانیتِ فردی کمک می‌کند

چه مواردی به رُشد عقلانیتِ یک فرد کمک می کند؟

فهرستی از ۳۰ عامل مهم به شرح زیر است:

۱-به خود می گوید: من تولید می کنم، پس هستم؛

۲-حداقل، ۱۵ کتاب در سال می خواند؛

۳-دراُوجِ نزاکت، افکارِ مخالفِ خود را به چالش می کشد؛

۴-مانندِ آلمانی ها، به قُول و قرار حسّاس است؛

۵-انتخاب می کند به چه موضوعی واکنش نشان دهد؛

۶-توانِ قابل توجهی در جمع کردن حرفهای خود دارد؛

۷-سعی می کند واردِ مغزِ مخالفِ خود شود تا او را بشناسد؛

۸-حداقل از ۲۵۰۰ واژه در مکالمات خود استفاده می کند؛

۹-مانندِ ژاپنی ها، برای انجام هر کاری آنرا به ۱۰ قسمت تقسیم می کند؛

۱۰-می تواند از بیست سالگی، منحنی افکارش را ترسیم کند؛

۱۱-می تواند در موردِ خودش، حداقل ۳۰ صفحۀ آچهار بنویسد؛             

۱۲-مانندِ انگلیسی ها، درهیچ شرایطی به دیگران دشنام نمی دهد؛

۱۳-فرقِ بین هشت و هشتُ و یک دقیقه را تشخیص می دهد؛

۱۴-مانندِ تونسی ها، اعتماد به نفس دارد و می گذارد همه حرف خود را بزنند؛

۱۵-به شدت به عواقبِ کوتاه مدت و دراز مدتِ آنچه می گوید واقف است؛

۱۶-توانایی خود انتقادی مکتوبِ خود را دارد؛

۱۷-از اعداد، فراوان استفاده می کند؛

۱۸-دروغ نمی گوید چون در پی ساختنِ عمارتِ اعتماد است؛

۱۹-آنقدر کنارِ رودخانه می نشیند تا زمانه خود، پاسخِ ناجوانمردی را بدهد؛

۲۰-حداقلِ وابستگی مالی به نهادِ دولت را دارد؛

۲۱-برای درکِ مقامِ تنهایی، تلاش می کند؛

۲۲-مانندِ چینی ها، تصمیم های او نشأت گرفته از واقعیت های ملموس است؛

۲۳-آنقدر وظیفه شناس است که به ندرت فردی به او تذکر می دهد؛

۲۴-سعی می کند حرفِ افراد را از طریقِ دنیای درون آنها درک کند؛

۲۵-مانند مردم اسکاندیناوی، تواضعِ ذاتی را تمرین می کند؛

۲۶-فرصتِ مقایسه از طریق سفرِ فراوان به دست می آورد؛

۲۷-از طریق چشم و تبسّم، مخالفتِ خود را به نمایش می گذارد؛

۲۸-عمومِ واکنشهای خود را با دیدِ دراز مدت تنظیم می کند؛

۲۹-ذهنش بیشتر با Fact قضاوت می کند تا با وهم، حدس و گمان؛

۳۰-مانند یک حقوق دان، در استفاده از واژه ها وسواس دارد.

محمود سریع القلم